Предприятие за преработка на млечни продукти

Доставка и монтаж на технологично оборудване за „Млeкосъбирателен пункт за производство и преработка на млечни продукти“, с. Желязно

Пречиствателна станция пречиства смесен поток битово – фекални и промишлени отпадъчни води от преработка на мляко и производство на млечни продукти. Капацитет Qср. ден = 50 м3/ден.

Отпадъчните води преминават през грубо механично, физико – химично и биологично пречистване. Образуваните утайки се стабилизират по аеробен метод. За дезинфекция на пречистените води е монтирана UV инсталация.
Произведено оборудване от „Еко – Тех“ ООД:

  • Груба механизирана решетка тип „Греблова“, големина на отворите 5 mm.
  • Флотатор, q = 5,0 m3/ h, в комплект с тръбен смесител, компресор,почистващо гребло за флотат.
  • Изцяло окомплектована дозаторна станция за приготвяне и дозиране на реагенти
  • Декантер DN150
  • Лифт устройства за повдигане на помпи и миксери

Цялостен монтаж, изпитване и пуск на доставеното оборудване беше извършено от сервизна група на „Еко – Тех“ ЕООД, включително полагане на тръбни разводки, монтаж на аерационна с-ма, монтаж на помпи, миксери, въздуходувки, UV инсталация.