Модулна пречиствателна станция за битови отпадъчни води, 300 ЕЖ

Доставка и монтаж на техноогично оборудване за пречистване на битови отпадъчн води

Проекта е завърше през 2022 година. ПСОВ е изцяло модулен тип, състояща се от напълно оборудвани PP резервоари- зона денитрификация, зона нитрификация и резервоар за излишна утайка.

Еко – Тех ООД извърши цялостна доставка, монтаж, пуск и въвеждане в експлоатация на станцията. Също така бяха изпълнени всички свърващи тръбопроводи, ел. окабеляване, тестове за водоплътност на резервоарите, пуск и наладка на машините.