РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СТАРИ, НЕФУНКЦИОНИРАЩИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Нашият екип разработва индивидуални проекти за реновация на съществуващи пречиствателни станции, като се стремим към постигане на индивидуалните емисионни норми за заустване.

ПСОВ гр. Кюстендил

ПСОВ гр. Варна

Дуропак АД, Пазарджик

Биовет АД, гр. Разград