ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

9

Пречиствателни станции модулен тип за еднофамилни къщи и административни сгради.

9

Пречиствателни станции за хотели, вилни селища и малки населени места.

9

Пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води месопреработвателни предприятия, кланици, птицеферми, мандри и др.

9

Рехабилитация и модернизиране на въведени в експлоатация ПСОВ.

9

Проектиране и консултантски услуги.

9

Сервизно обслужване и поддръжка на ПСОВ.